PLAN DNIA

Każdy oddział przedszkolny jest pod opieką nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz  terapeutów (psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego). Ramowy plan dnia poszczególnych grup może różnić się między sobą, ponieważ jest tworzony i modyfikowany w zależności od możliwości i potrzeb dzieci, natomiast zawsze zachowane są stałe elementy takie jak:

Powitanie
Powitanie sprzyja nawiązywaniu właściwej i przyjaznej relacji w grupie. Dzieci uczą się rozpoznawać swoich kolegów, identyfikują swoją przynależność do grupy przedszkolnej i rówieśniczej. Powitanie jest momentem  stymulacji poszczególnych zmysłów i przygotowywania do dalszej nauki.

Zajęcia edukacyjne
Program zajęć edukacyjnych jest tworzony w oparciu o Postawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dostosowane do potrzeb danej grupy. Mają one charakter zajęć stolikowych, ruchowych, muzycznych, plastycznych a niekiedy odbywają się poza terenem Przedszkola, np. w parku, muzeum, sklepie.

Zajęcia terapeutyczne
-Indywidualne – dziecko z autyzmem powinno mieć możliwość uczenia się nowych umiejętności podczas zajęć indywidualnych, a następnie stopniowego przenoszenia ich na zajęcia grupowe, codzienne sytuacje w przedszkolu i środowisku domowym. Taka organizacja procesu edukacyjno-terapeutycznego sprzyja generalizacji umiejętności oraz zwiększa efektywność uczenia. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

-Grupowe – celem zajęć grupowych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw i gier grupowych, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych, układania układanek, czytania książek lub słuchania bajek. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji o sobie, rozpoznawania emocji swoich i innych oraz zwracania uwagi na potrzeby kolegów i koleżanek.

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z autyzmem to zarówno ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, masaże logopedyczne, nauka gryzienia, jak i rozwijanie mowy i skutecznych sposobów komunikowania się dziecka z otoczeniem. Metody pracy logopedycznej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Przedszkolaki biorą także udział w grupowych zajęciach logopedycznych, dzięki którym rozwijają umiejętności społeczne i chęć komunikowania się.

Zajęcia ruchowe
Dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy jest niezwykle ważnym elementem edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci nie tylko rozwijają swoją sprawność fizyczną, ale również uczą się gier i zabaw ruchowych, pokonują tory przeszkód, doświadczają rywalizacji w organizowanych zadaniach. Przedszkolny plac zabaw umożliwia organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

Zabawa
Jest zorganizowana tak, aby każde dziecko mogło doświadczać satysfakcji płynącej z zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami. Kąciki zabaw są przygotowane w jasny i zorganizowany sposób umożliwiający dziecku z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi samodzielną zabawę oraz wykorzystywanie umiejętności ćwiczonych np. podczas zajęć indywidualnych. Dzieci mają możliwość dokonywania wyboru zabawy z kilku propozycji.

Spacer
Przedszkole posiada zamknięty plac zabaw, który pozwala na przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo organizowane są spacery i wycieczki poza teren przedszkola. Jest to okazja do utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach w mieście oraz ćwiczenia ich w naturalnych sytuacjach.

Odpoczynek
Chwila odpoczynku jest ważna dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym. Zazwyczaj relaks trwa od kilku do kilkunastu minut, dzieci w tym czasie słuchają muzyki wyciszającej.

Posiłki
Posiłek jest naturalną społeczną sytuacją, której dzieci doświadczają codziennie zarówno w przedszkolu jak i w domu, która sprzyja rozwijaniu komunikowania się i samodzielności. W przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnego spożywania posiłków w dużej jadalni.

Zajęcia dodatkowe
W roku szkolnym w przedszkolu odbywają się bezpłatnie zajęcia z dogoterapii, rytmiki, języka angielskiego, zajęcia ruchowe „Wyginam śmiało swoje ciało”oraz zajęcia artystyczno- plastyczne „Mały artysta”.